ساخت بزرگترین پل ارتباطی در فرودگاه امام خمینی 2:31