اجرای یک پروژه ساده برای lpc1768 توسط EasyMCU 6:12