اهدامدرک کوچینگ توسط رابرت دیلتز به دکتر کوروش معدلی 0:20