تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 179 0:19