ربات انسان نما ملی سورنا 3-عبور از سطوح ناهموار 0:38