امام خمینی: اساس تمام گرفتاریهای بشر، حب نفس است 2:35