مصاحبه دکتر سید جواد محمدی در برنامه به خانه برمی گردیم 9:19