رودررو8-گفتگوی اربعینی با پویانفر/عشق یعنی به تو رسیدن 1:20:23