نوباوه: در اپرای عاشورا، تکخوانی خواننده زن ندیدم

1:05