تریلر فیلمی از تولد امام علی در کعبه و کندن در خیبر 2:58