آهنگ عاشقانه «بهونه» از راتین رها (آوای قدرتی) / نوروز و سیزده به در 1:00