ربات انسان نما ملی سورنا 3-اجرای حرکات نمایشی 0:34