گزارش تلویزیون پارسوآ از موزه خانگی شهدا توسط نوجوان کرمانی 2:20