آبان |یکتاناصر: انسانیت و اخلاق را به فرزندم می آموزم 47:28