نجات لنج ایرانی توسط ناو گروه نیروی دریایی ارتش 1:55