افراد زیادی به برادر شهیدم متوسل می شوند و حاجت می گیرن 0:40