زوج جیب بربازداشت شدند | سرقت آنها درپاساژ معروف پایتخت 0:48