تریلی افغان جان ۴ نفر را در محور زابل به زاهدان گرفت 0:28