سلطه ی دلار بر شرافت؛ چگونه منافقین از لیست گروه های تروریستی خارج شدند؟ 2:47