گزارش ويدئويي از آخرین وضعيت پيشرفت پروژه بیمارستان سپید 7:32