ضربات سرعتی و قدرتی پا از استاد وحیدبتویی(2014) 1:11