منطقه ویژه فروش مبلمان ،پرده ،،صندلی عمده در استانبول 2:30