الو دکتر-ارائه خدمات دندانپزشکی در کلینیک نارمک 1:05