173 - قصه گویی شاهنامه - آزمودن رستم در شکارگاه 5:46