سرود چشمه کوثر گروه هنری نسیم قدر در برنامه جشن رمضان 1:48