برنامه تلویزیونی سنجش کنکوری ها در شبکه استانی ۹۴/۰9/02 33:10