خاکریز ماسه ای و دیوار حائل وزنی بتنی در اباکوس 3:10