سرعت سرسام آور موتورسیکلت (305 کیلومتر در ساعت) 1:13