بنیان مجسمه هنرمندان در شهر، از زبان وزیر ارشاد

2:09