زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک اند

2:20