حضور نماینده استارتاپ فرهیخت در گفتگوی خبری شبکه 4 3:57