اجرای آهنگ ترکی تلو جان تلو توسط مسعود امیرسپهری 2:54