شور و اشتیاق هواداران ایران در خیابان های سارانسک 0:20