تمرینات"1"گروه ویژه درباشگاه هدایت جهت نیمه شعبان سال97 10:41