کارگاه آموزشی مبانی و رویکردهای مداخله در شهر 1:51:28