تیزر آلبوم گذشتن و رفتن پیوسته از گروه بمرانی 0:54