محمدرضا شجریان جوان در جشن هنر شیراز، سال 1350 26:52