الکتروفورز عمودی کوچک (نصب)-Cleaver انگلیس-زیست فرآیند 2:29