آواز زیبای پارسا خائف . در مسابقه استعداد یابی عصر جدید 10:20