دکتر پارسا مهری نژاد - رتبه 3 آزمون دستیاری 96 5:25