مصاحبه با دکتر افشین دبیری و مهندس شیدا جعفری 6:59