زمستان 97 -دوره ها و کارگاه های آموزشی گراف ابریشم 0:36