اگر مشکلات زندگیمان زیاد است بدانیم در نماز کم گذاشته ایم

4:12