گپ دایو قسمت 23- بررسی موسیقی فیلم های جوکر (بخش اول)؛

8:20