قسمت اول برنامه نوآوران؛ استودیوهای طراحی خودروی ایرانی 45:34