عمل بیمار مبتلا به دیسک کمر یک ماه بعد از عمل بسته دیسک کمر 2:07