سمینار سیستم مدیریتی کسب یار در دانشگاه تهران 56:25