کیت چهار ربات(مسیریاب - حل ماز - آتش یاب - تعقیب صدا)

0:26