حضور دکتر مؤیدنیا در برنامه تلویزیونی جهان بین قسمت دوم 0:52