عملیات دستگیری و پاکسازی شوش، هرندی و مولوی از موادفروشان 1:12